Familjen Lindqvist

Pederskrivaresväg 15A

Vår tomt

Adress: Gnejsgatan 15

Planbestämmelser:

Utnyttjandegrad

 • Högsta tillåtna byggnadshöjd för fristående garage och uthus
  är 3,5 meter. Friliggande eller med bostadshus sammanbyggt
  garage / uthus som placeras närmare än 4 meter från gräns
  mot granntomt får inte ha högre nockhöjd än 4 meter.

Brearedsyd e2

 • Största tillåtna byggnadsarea är 200 kvm per tomtplats.
 • Minsta tillåtna tomtstorlek är 800 kvm.
 • Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 meter
  och högsta tillåtna nockhöjd är 7 meter. vid byggnation av
  hus med pulpettak får byggnadshöjden för den högsta delen
  vara högst 5,5 meter.
 • Takvinklen får inte överstiga 38 grader.